Publicar a la revista

Per a qualsevol proposta d'article, ressenya o suggeriments de temes a tractar, envieu-nos una sínopsi a l'adreça elsmarges@lavenc.cat, i si s'escau, el document adjunt amb el text ja redactat segons els criteris de publicació.

El Consell de Redacció llegirà i valorarà les propostes i us informarà de la seva decisió amb els comentaris pertinents. Els Marges es reserva el dret d'admissió i publicació del material rebut.

Criteris de Publicació

1. Els articles han de ser originals i inèdits i han de tenir una extensió màxima de 50.000 caràcters, amb espais i notes al peu inclosos, que equivalen a unes 20 pàgines de text, a un cos 12 de Times New Roman i 1’5 d’interlínia.
2. Les col·laboracions destinades a la secció de ressenyes s’han d’ajustar a una extensió de 5.500 espais, o, eventualment, a 2.500.

3. Els originals s’han d’enviar en format digital a l’adreça electrònica elsmarges@lavenc.cat o bé per correu postal a L’Avenç (Passeig de Sant Joan 26, 2n 1a, 08010 Barcelona), i han d’anar acompanyats d’un resum (abstract) d’un màxim de 300 espais, en català i anglès; de les paraules clau; d’una nota biobibliogràfica de l’autor (400 espais); i de l’adreça i el nú­mero de telèfon de l’autor. Els Marges no es compromet a retornar els originals rebuts no demanats, ni a mantenir correspondència amb els autors. Les notes en superíndex s’han de posar manualment (no de manera automàtica) al cos del treball després dels signes de puntuació i s’han de remetre al final de l’article. Els originals només es prendran en consideració si segueixen els criteris indicats i les normes de presentació que es detallen al punt 5.

4. Els Marges sotmet els originals a doble valoració externa, sense que hi consti el nom de l’autor ni aquest tingui notícia de qui són els informants.

5. Per a les referències bibliogràfiques, els autors poden optar o bé per incloure en la nota les dades completes de l’obra cita­da, o bé per la men­ció del cognom de l’autor, la data i la pàgina o pàgines, en el cos del text, tot remetent a una bibliografia final d’obres citades.

5.1. En cas d’optar per la primera fórmula, cal incloure el títol i les dades de localització completes de cada publicació o document citat per primera vegada, en l’ordre i forma que s’especifica a continuació, segons es tracti d’un llibre, d’un capítol de llibre, d’un article o d’un do­cument d’arxiu

5.1.1. Llibre: Inicial(s) i cognom(s) de l’autor, Títol del llibre, Lloc d’edició: editorial, any, pàgines a què es fa referència. Exemple: M. Vayreda, Records de la darerra carlinada, Barcelona: L’Avenç, 2003, p. 32-38. Si hi ha més d’un autor, els diferents noms se separen amb punt i coma si es volen detallar i, en cas contrari, amb DDAA. Les indicacions (ed.), (coor.), (cur.), (dir.) van després de l’últim cognom i sempre en singular.

5.1.2. Capítol de llibre: Inicial(s) i cognom(s) de l’autor del capítol, «Títol del capítol», dins Inicial(s) i cognom(s) del(s) responsable(s) del llibre, Títol del llibre, Lloc d’edició: editorial, any, pàgines a què es fa referència. Exemple: J. Castellanos, «El modernisme: els intel·lectuals i la política», dins R. Panyella; J. Marrugat (ed.), L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània, Barcelona: L’Avenç, 2006, p. 160-191.

5.1.3. La col·lecció del llibre citat, si cal fer-la constar, s’indicarà entre parèntesis i cometes baixes després de l’editorial i amb el número d’ordre tot seguit sense cap signe de puntuació. Exemple: E. Balaguer, Constel·lacions postmodernes, València: Publicacions de la Universitat de València («Assaig» 38), 2015.

5.1.4. Article: Inicial(s) i cognom(s) de l’autor, «Títol de l’article», Títol de la revista, volum: número, mes i any, pàgines. Exemple: T. Iribarren, «James Joyce a Catalunya (1921-1936)», Els Marges, núm. 72, hivern 2004, p. 21-44. En el cas dels diaris, les dates s’indiquen en xifres aràbigues separades amb guionet.

5.1.5. Document: Arxiu on és dipositat: Nom de la secció, número de la caixa i/o del lligall, folis o pàgines (data). Exem­ple: AHUB: Actes Universitat Autònoma, vol. 2 (16-12-1938). Dels materials disponibles a internet se n’indica la URL en rodona, entre parèntesis angulars, sense subratllar i amb la data de consulta entre claudàtors. Exemple: <http://traces.uab.cat/> [Consultat el 4-7-2016]. 5.1.6. Les remissions successives a les mateixes obres es fan en forma abreujada, amb el cognom de l’autor (si n’hi ha) i una o dues paraules inicials o més significa­tives del títol (sempre en cursiva si es tracta de llibres i entre cometes quan siguin capítols de llibres, articles o documents d’arxiu). Per tal d’evitar confusions no s’han d’usar les expressions loc. cit. o ob. cit.; en el cas de repeticions immediates, s’usa la fórmula ibídem, en rodona.

5.2. En els articles en què predomini la discussió teòrica o bibliogràfica, pot optar-se pel segon siste­ma. En aquest cas, les referències (en el mateix text, i entre parèntesis) es fan en l’ordre i forma següent: cognom(s) de l’autor(s) any de la publicació, i pàgina o pàgines. Exemple: (Vilar 1964, p. 132-138). El(s) nom(s) del(s) autor(s) van en rodona si són en una frase i dins dels parèntesis s’indica només l’any, seguit o no de les pàgines.

5.2.1. Les referències van, en aquest cas, com­ple­mentades per una llista bibliogràfica final, per ordre alfabètic d’autors i, din­tre de cadascun d’ells, per ordre cronolò­gic. Quan dues obres d’un mateix autor siguin del mateix any, s’afegeix a la data una lletra (a, b, c, etc.). L’ordre i la for­ma d’especificació de les dades d’aquesta llista són similars als exposats al punt 5.1., però s’hi destaca, immediata­ment després del nom de l’autor, l’any d’edició (i, en el seu cas, la lletra afegida). Exemple: J. Castellanos, 2006: «El modernisme: els intel·lectuals i la política», dins R. Panyella; J. Marrugat (ed.), L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània, Barcelona: L’Avenç, p. 160-191.

6. La transcripció de documents es fa d’acord amb les normes seguides per l’Editorial Barcino en la col·lec­ció Els nostres clàssics. Els castellans s’ajusten als criteris utilitzats per l’edi­torial Espasa Calpe en la col·lecció Clásicos Castellanos. En el cas d’altres llengües, s’apliquen les normes més usuals per a cadascuna. Per a la reproducció de textos clàssics, s’utilitzen preferi­blement les traduccions publi­cades per la Fundació Bernat Metge.

7. La reproducció de textos dels segles XIX i XX es fa o bé adequant-los a l’actual normativa ortogràfica o bé transcrivint-los en edició diplomàtica.