La depuració de persona, a l’Ajuntament de Barcelona. De la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República

Alexandre Solano


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 464, gener 2020

Page
34

Section
464

Subsection
Focus

El consistori, només deu dies després de la proclamació de la República, el 24 d’abril, creava la "Comissió especial per a l’estudi dels expedients dels funcionaris que es van distin­gir durant la dictadura". La comissió va donar un mes de temps per a fer denúncies i es van revisar un total de 157 expedients per queixes del període dictatorial. Tots els funcionaris subjectes a expedient per causa greu van quedar automàticament declarats suspe­sos de feina i sou. Per contra, s’apro­vava un dictamen segons el qual als funcionaris cessats per la dictadura i reingressats, se’ls reconei­xien els serveis prestats, a la vegada que es concedia una amnistia per als que van ser castigats amb faltes lleus per l’ajuntament dictatorial, esborrant les notes desfavorables. Alexandre Solano ens explica els detalls d'aquella depuració de personal.

L'Avenç 464 - gener 2020
Preu de l'article 1 €