Les revistes d’impacte i el nou ordre científic mundial

Josep Lluís Mateo Dieste


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
40

Section
383

Subsection
Focus

L’AVENÇ publica en el número d’octubre un article que denuncia el sistema de fiscalització de l’activitat científica mitjançant la indexació de les publicacions, i en mostra les seves connexions amb les empreses que determinen l’euríbor. L’autor, professor del departament d’Antropologia de la UAB, Josep-Lluís Mateo Dieste, hi reclama que l’avaluació del coneixement no es confongui amb el seu monopoli i la seva mercantilització.

El panorama de les ciències humanes està experimentant canvis importants derivats de la creació de grans instàncies de fiscalització de l’activitat científica. Per tal de determinar quins efectes poden tenir aquestes transformacions en el món acadèmic, l’autor es proposa mostrar les paradoxes i els mecanismes sociopolítics que hi ha al darrera del sistema d’«acreditacions» i de la indexació de les publicacions, tot servint-se d’algunes de les eines d’anàlisi crítica que s’utilitzen en les ciències socials a l’hora d’analitzar les institucions d’una societat i els fluxos de poder que s’hi articulen.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €