El barri de Pequín, barraquisme als anys 1960

Joan Camós i Cabeceran


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 495, novembre 2022

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La trobada accidental d’un document de 1964 on es detalla la visita d’una comissió al barri de Pequín, al Camp de la Bota, permet fer-se una imatge precisa d’una realitat, el barraquisme, periclitada però no del tot desapareguda encara de la ciutat de Barcelona.

L'Avenç 495 - novembre 2022
Preu de l'article 1 €